Nota Legal

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CALSEC FILMS SL informa que és titular del lloc Web. D’acord amb la exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, CALSEC FILMS SL informa de les següents dades:

 

RAÓ SOCIAL CALSEC FILMS SL

NIF B67978262

DIRECCIÓ POSTAL CARRER MARE DE DÉU DE LORETO, 25 17003, GIRONA

DIRECCIÓ ELECTRÒNICA info@calsecfilms.com

OBJECTE PRINCIPAL Producció audiovisual i teatral

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació, accés i ús pel lloc Web d’CALSEC FILMS SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc Web CALSEC FILMS SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

 

El lloc Web d’CALSEC FILMS SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc Web. Aquesta responsabilitat es farà extensiva a:

 

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per CALSEC FILMS SL per l’accés a certs continguts o serveis oferts pel Web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per CALSEC FILMS SL contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o bé, que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc Web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

 

CALSEC FILMS SL no es fa responsable del contingut dels llocs Web als que l’usuari pugui accedir a través d’enllaços establerts en el seu lloc Web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres lloc de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà d’enllaços.

 

CALSEC FILMS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol perjudici als usuaris del seu lloc Web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc Web. En conseqüència, CALSEC FILMS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals perjudicis que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

 

CALSEC FILMS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc Web. Tant a allò referent als continguts del lloc Web, com en les condicions d’ús del mateix, o bé, en les condicions generals de contractació. Dites modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc Web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en el Web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

CALSEC FILMS SL per sí mateixa o bé, com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina Web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús,…), titularitat d’CALSEC FILMS SL. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibits la reproducció, la distribució i la comunicació púbica, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ CALSEC FILMS SL.

 

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’CALSEC FILMS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i inclòs imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’CALSEC FILMS SL.

 

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

 

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre CALSEC FILMS SL i l’usuari.

 

CALSEC FILMS SL disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

 

En aquest procés s’estableixen diferents paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix fent servir claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió estigui tancada.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

CALSEC FILMS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc Web i continguts, o bé, per l’incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CALSEC FILMS SL té el seu domicili a GIRONA, Espanya.

 

Els contractes celebrats per via electrònica en els que intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en que aquest tingui la seva residència habitual.

 

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc on estigui establert el prestador de serveis.

 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 29/11/2023